YOT:n vuosikokous: Yleisradiosta ei saa tehdä politikoinnin välinettä

20.3.2023

Ylen ohjelmatyöntekijät ry (YOT) on huolestunut viimeaikaisesta Yleisradion rahoituksesta käydystä keskustelusta. Erilaisia Ylen budjetin leikkauslistoja on jälleen ollut esillä, vaikka Ylen rahoituksesta leikkaaminen ei säästäisi valtion menoja. 

Ylen rahoitus on eduskunnan päätöksellä järjestetty verolla kerättäväksi, ei siis valtion budjetista hoidettavaksi. Viime kädessä rahoituksesta päättää eduskunta parlamentaarisesti. Ylen ohjelmatyöntekijät näkeekin, että leikkauslistojen pyöritteleminen on vain yleisradioyhtiöllä politikointia.  

Sen on loputtava. Ylen työntekijät ovat väsyneet omien työpaikkojensa riepotteluun julkisessa keskustelussa, johon sisältyy virheellisiä käsityksiä ja jopa valheita.

Ylen rahoitusmallia muutettaessa tiedostettiin riski, että Ylen rahoitus saattaisi joutua riepoteltavaksi sen mukaan, mikä puolue tai ideologia milloinkin Suomessa on vallassa. 

Näin on jo tietyssä mielessä käynytkin, kun palkkatasoa ja kustannusten nousua paikkaamaan tarkoitettu indeksikorotus jäädytettiin vuosina 2015-2018. 

Näin ei voi olla. Yleisradioyhtiön on pystyttävä säilyttämään itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa poliittisista suhdanteista riippumatta. Jos rahoituspohjan ennustettavuus on epävarmaa, se rampauttaa kansainvälisessä kilpailuympäristössä toimivan kansallisen yleisradioyhtiön tulevaisuuden suunnittelua. 

Yle on keskeinen osa kansallista huoltovarmuutta. Yleisradiolle on taattava riittävät resurssit palvella kaikkia kansalaisia alueellisesti ja valtakunnallisesti heidän taloudellisesta asemastaan riippumatta. Yle on merkittävä tai jopa ainoa tiedonvälityskanava monille kielivähemmistöille, esimerkiksi ruotsin- ja saamenkielisille sekä viittomakielisille. 

Julkisuudessa esitellyt leikkaukset aiheuttaisivat pahimmillaan massiivisia työpaikkojen vähentämisiä, sillä Yleisradiossa henkilöstökulut ovat noin puolet kaikista kustannuksista.

Vuoden 2021 toimintakertomukseen ja tilinpäätöstietoihin perustuen pelkkä indeksikorotuksista luopuminen kahdeksi vaalikaudeksi tarkoittaisi arviomme mukaan lähes 100 henkilön irtisanomista joka vuosi. 

Yle joutuisi todennäköisesti supistamaan tarjontaansa ja jopa lopettamaan radio- ja/tai tv-kanavia.  Kerrannaisvaikutukset heijastuisivat esimerkiksi kulttuuri- ja taidealaan ja Ylen kumppanien, kuten tuotantoyhtiöiden talouteen ja kykyyn työllistää. Jo tällä hetkellä monet sisällöt, kuten esimerkiksi urheilu, ovat merkittävissä määrin kaupallisten maksukanavien varassa. 

Ylen ohjelmatyöntekijät tuomitsee esitetyt leikkausehdotukset jyrkästi. 

Ne ovat paitsi perusteettomia, myös edesvastuuttomia aikana, jolloin vapaata tiedonvälitystä ja sananvapautta vastaan hyökätään eri puolilla maailmaa, myös naapurimaassamme Venäjällä. 

RPA:s årsmöte: Rundradion får inte bli ett redskap för politisk dragkamp 

Rundradions programarbetare r.f. (RPA) oroar sig för den samhälleliga diskussion som under den senaste tiden har förts om rundradions finansiering. Även om nedskärningar i rundradions finansiering inte skulle spara på statens utgifter har olika parter fört fram nedskärningslistor. 

Enligt riksdagens beslut finansieras Yle med en skatt, inte med medel ur statens budget. Det slutliga beslutet om finansieringen fattas parlamentariskt av riksdagen. Enligt Rundradions programarbetare används rundradion för tillfället som ett redskap i politiska dragkamper då man presenterar olika nedskärningslistor. 

Det måste ta slut. Yle:s arbetstagare är trötta på att deras arbetsplatser attackeras i en offentlig debatt som innehåller felaktiga uppfattningar och till och med direkta lögner.

Då rundradions finansieringsmodell ändrades noterade man att det fanns en risk för att den kunde utsättas för stora ändringar beroende på vilka partier eller ideologier som råkar ha makten i Finland vid olika tidpunkter. Så skedde också på sätt och vis då indexförhöjningarna som skulle kompensera för stigande löner och kostnader frystes under åren 2015-2018. 

Yle är en central del av den nationella försörjningstryggheten. Rundradion måste garanteras tillräckliga resurser så att den kan betjäna alla medborgare regionalt och nationellt oberoende av deras ekonomiska position. Yle är en betydande och till och med den enda informationsförmedlingskanalen för många språkminoriteter, så som svenskspråkiga och dem som talar samiska eller teckenspråk.  

De nedskärningar som har föreslagits i offentligheten skulle i värsta fall leda till en massiv förlust av arbetsplatser, då personalkostnaderna står för ungefär hälften av alla Yle:s kostnader. 

Baserat på verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 skulle bara ett slopande av indexförhöjningar under två valperioder enligt vår bedömning innebära att nästan 100 personer måste sägas upp per år. 

Yle skulle sannolikt tvingas skära i sitt utbud och till och med radio- och/eller TV-kanaler. 

De sammantagna effekterna skulle återspeglas i kultur- och konstbranscherna, och påverka Yle:s samarbetsparter så som produktionsbolagens ekonomi och möjligheter att sysselsätta personal. Redan i dagens läge erbjuds många typer av innehåll som till exempel en betydande del av sporten endast av kommersiella kanaler. 

Rundradions programarbetare fördömer kraftigt de framförda nedskärningsförslagen. 

Förutom att de saknar grund är de ansvarslösa i en tid, då den fria informationsförmedlingen och yttrandefriheten hotas av attacker från många olika håll i världen, också i vårt grannland Ryssland. 

Kuva: Juha Blomberg